Privacyverklaring

Amante, gevestigd aan De Kempenaerstraat 77, 2341 GJ Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Amante
De Kempenaerstraat 77
2341 GJ Oegstgeest

Telefoonnummer: 06-38257288
Email: info@amantelingerie.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Amante verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (wanneer u deze verstrekt)
– E-mailadres (wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief)
– Bankgegevens wanneer u betaalt per pin

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amantelingerie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amante verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om betalingen per pin te accepteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Amante neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amante) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Amante bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Naam en emailadres – voor verzenden van onze nieuwsbrief – totdat u zich bij ons afmeldt
  • Naam en bankrekeningnummer – zolang de Belastingdienst ons hiertoe verplicht. Op dit moment is de bewaarplicht voor administratie 7 jaar.
  • Naam, telefoon, mailadres – ontvangen via formulier op de website – tot maximaal een jaar nadat de mailwisseling is afgesloten of eerder op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Amante verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze boekhouder heeft inzage in de betaalgegevens en het bedrijf dat de website beheert heeft technisch toegang tot de gegevens die wij via de website ontvangen. Hieromtrent zijn afspraken gemaakt.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Amante gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Er worden geen bezoekerstatistieken bijgehouden op onze website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amante en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amantelingerie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Amante wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amante neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@amantelingerie.nl

Garantie en aansprakelijkheid

Amante geeft fabrieksgarantie in overleg met de leverancier van het betreffende merk op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: open verpakkingen, ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, foutief gewassen is of verontreiniging.

Amante is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Amante.

Indien Amante, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de aankoopwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Workshops

Merken

Contact